Oseberg

SONS OF NORWAY

OSEBERG 8-001

TØNSBERG

Oseberg skipet

 

Osebergskipet er helt igjennom av eik, og tømmeret har holdt seg så godt at det har kunnet tåle å bli oppdampet og bøyd tilbake i sin opprinnelige form. Alle skipets deler er "kokt" to til tre ganger. På den måten er skipet reist av alle de gamle delene, og med anvendelse av i hvert fall to tredjedeler av de gamle klinknagler. En bit er ny, men den manglet også ved utgravningen, dessuten ble det etter flyttingen til Bygdøy satt opp kopier av stavnprydelsene. Ellers er alle materialene gamle. Osebergskipet er en meget stor åpen båt, bygd både for roing og seilas. Den er 21.5 meter lang mellom stevnene og litt over 5 meter på det bredeste. Den er bygd over en kraftig eikekjøl, og til denne er de to stevnene føyd, dessuten 17 spant (bånd), knær og biter (tverrbjelker), og utenpå dette skjelettet er det lagt 12 bordganger (omfar) av eikeplanker i hver side. Dessuten er det et "dekk" av furutiljer som i den største delen av skipet har vært naglet fast til bitene, med unntak av de rommene som det skulle øses fra. Skipet har en mast av furu som antakelig har hatt en lengde på ca. 13 meter og som er anbrakt i en forholdsvis spinkel innretning midtskips. Begge stevnene er herlige, utsøkte stykker av eikematerialer, de fineste materialene i hele skipet. De er rikt utskåret med dyreornamenter i relieff. Bordgangene er festet til spantene med surringer som har vært brukt i klamper, og disse er ut spart i selve eikebordet. Surringene har vist seg å være bånd av hvalbarde. Første til niende omfar danner bunnen, tiende omfar er kraftigere enn de andre, mens de to øverste danner skipets side overvanns. Hele skroget er tettet med fehår. Langs øverste bordgangs overkant løper på yttersiden en list av furutre, som har vært nyttet til å henge skjoldene på (skjold rimen). Øverste bordgang er forsynt med 15 årehuller, slik at skipet har vært rodd av 30 mann (femtansessa). Årene som er av furu, er alle til stede i funnet. Imidlertid kan en se at de alle er laget nye til begravelsen, flere av dem, ca 8-10 stykker er ikke engang blitt ordentlig ferdige. Årene ligger nå oppi fartøyet. Årehullene er forsynt med en splitt for at kunne stikkes ut innenfra. Stavnprydelsen i forstavnen er som nevnt en kopi, det er likevel ikke vanskelig å se hva som er nytt. Den originale stavnprydelsen ble nemlig under utgravningen funnet i flere bruddstykker, men disse var for dårlige til å plasseres på selve skipet. På den annen side gir stavnprydelsen skipet karakter. Den består av en orm som er skåret i bløtt tre. Ormen ruller seg med gloende øyne utover fra skipsstavnen. Akterskipet har hatt en liknende prydelse, av form som en ormehale. Skipet er flatbunnet og har ligget lavt i vannet. Det har ikke kunnet tåle synderlig sjø og er mer et skip for innenskjærs fart enn et virkelig havgående skip, slik som Gokstadskipet har vært. Det kan snarest karakteriseres som et fint lite høvdingskip, bestemt til å brukes for små turer i maks vær. Den ornamentikken som stevnene er dekorert med forteller oss med ganske stor sikkerhet at Osebergskipet er bygd i de første årtiene etter 800. Det har da ved gravleggingen vært et gammelt skip, antakelig omkring femti år, noe som også framgår av mange detaljer. Bl. a. har skipet ved begravelsen vært så å si ribbet for skipsutstyr. Like ens viser det over alt spor av slit, i årehullene, i klinknaglene. Av skipets utstyr for øvrig skal det her bare gjøres oppmerksom på det store øsekaret, den smekre landgangs planken og ankeret som ligger ved forstavnen.


Kilde: Torleif Sjøvold, Vikingeskipene, Utgitt 1952


 


English Version:The Oseberg ship is entirely made from oak, and the timber has kept so well that it has been able to withstand being steamed and bent back to it’s original shape. All the ships parts are "boiled" two- to three times. That way the ship is erected from all the old parts, and by means of at least two thirds of the old clinch-rivets. One piece is new, but that was also missing at the time of excavation, besides , after the move to Bygdøy, copies were erected of the bow-ornaments. Besides from that, all the materials are old. The Oseberg ship is a very large, open boat, built for rowing and and sailing. It is 21.5metres (70,5’) long between bow and stern, and just over 5 metres (16’) at the widest point. It is built over a a heavy oak-keel, to which the two stems are joined, besides 17 rib frames, knees and cross-rafters, and outside this skeleton are placed 12 lengths of oak-planking on each side. Additionally there is a "deck" made by pine floorboards which in the largest part of the ship has been riveted to the pieces, with exception of those rooms that were to be utilized for bailing water from. The ship has a pine mast which probably had a length of approximately 13 metres (42.5’), and which is mounted in a comparatively fragile device midship. Both stems are magnificent, exquisite pieces of oak-materials, the finest materials in the entire ship. They are richly decorated with carvings of animalornaments in relief.


The lengths of planking are fastened to the rib timber with lashing that has been used in cleats, and these are notched out in the oak-board itself. The lashings (roping) has proven to be strands of whalebone (baleen). The first to the ninth length of planking comprises the bottom, the tenth length of planking is heavier than the others, while the upper two constitutes the above-water ship side. The entire hull is covered by cattle-hair. Along the upper edge of the upper length of planking runs a pine-moulding which has been used to hang the shields from. ( Called "skjold rimen"). The upper length of planking is provided with 15 oar-openings, such that the ship has been rowed by 30 men (femtansessa). The oars, made from pine, are all present in the excavation. However one can tell that they were all freshly made for the funeral, some of them, about 8 or 10 were not even quite completed. The oars are now placed inside the vessel. The oar-openings are provided with a split so that it could be pierced from the inside.


The stem-ornaments in the bow are, as mentioned, a copy, but it is still not hard to tell what is new. The original stem-ornament was during the excavation namely found in several broken pieces, but these were too fragile to be placed in the vessel itself. On the other hand, the stem-ornament gives the ship its character. It comprises a snake carved in soft wood. The snake coils itself with glowing eyes outwards from the ships bow-stem. The stern has had a similar decoration in the shape of a snake’s tail. The ship is flat-bottomed and has been floating low in the water. It can not have been able to withstand particularly rough waters and is more of a ship suitable for internal waters than a real seagoing vessel, like that of the Gokstad-ship. It could rather be characterized as a nice little chieftain-ship, meant to be used for short trips in good weather. The ornaments that the stems are decorated which tells us with a fair amount of certainty that the Oseberg ship was built in the first few decades after the year 800. It would then at the time of the burial have been an old ship, probably aprroximately fifty years old, something that is also evident from many details. For one thing, the ship, at the time of the burial, had been virtually stripped for shipping-equipment. Likewise there are ever present evidence of abrasion, in the oar-openings and in the clinch-rivets.


Of the ships remaining equipment it shall here only be mentioned the large bailing scoop, the slender gangway-plank and the anchor, located at the bow.


Source: Torleif Sjøvold, Vikingeskipene (The Viking Ships), Published 1952


BYGGING AV EN FULLSKALA KOPI AV


OSEBERGSKIPET


ET PROSJEKT FOR FORSKNING OG FORMIDLING